top of page

Ochrana osobních údajů

1.Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: " GDPR ​ ") ​ je David Borovička. IČ 05377790 se sídlem Vrútecká 2764/1, Praha 4 (dále jen: " správce ​ "). ​

 

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Praha 4, Vrútecká 2764/1

email: pribehnakouskupapiru@gmail.com

telefon:‭ +420 775 720 202

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


 

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1

Osobní údaje jsou všechny údaje, které se vztahují k Vaší osobě. Patří k nim Vaše jméno, Vaše adresa a e-mailová adresa, telefonní číslo a v případech Vámi uděleného souhlasu i další osobní údaje jako např. datum narození.

3.2

Správce zpracovává Vaše osobní údaje podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”).

3.3

Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

4. Účel zpracování osobních údajů 

4.1 

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyřízení objednávky, jakož i řádný výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi správcem a Vámi, včetně dodání zboží na Vámi určenou adresu. 

Účelem zpracování osobních údajů je dále přímý marketing zahrnující:

 •  zasílání newsletterů

 • Google Ads

 • Google Analytics

 • Facebook

 • Instagram

 • Linked In

 • Twitter

 • YouTube

pro ty ze zákazníků, kteří s tímto vysloví svůj souhlas zatržením checkboxu „Souhlasím se zasíláním novinek a dalším zpracováním dat k marketingovým účelům.“ před odesláním objednávky.

 

4.2

Správce používá v rámci zvyšování kvality svých služeb a pro analytické účely tzv. soubory cookie. Zatržením checkboxu na webových stránkách správce ve znění „Souhlasím s Podmínkami ochrany osobních údajů.“, projevujete svůj souhlas s užitím této technologie.

5. Zpracování osobních údajů

5.1

Osobní údaje, které může správce zpracovávat i bez souhlasu klienta:

 • osobní údaje sloužící k identifikaci klienta (jméno, příjmení), které správce potřebuje k poskytnutí služby (nákup produktu);

 • kontaktní údaje – osobní údaje umožňující kontakt správce a doručitele zboží se zákazníkem (zákazníkem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa); Poskytnutí těchto Vašich osobních údajů je podmínkou pro vytvoření objednávky, jakož i nutným předpokladem pro uzavření a řádné plnění smlouvy.

 • objednávky, záznamy e-mailové komunikace se zákazníkem. Zákonným důvodem pro zpracování těchto osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jakož i plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

5.2

Osobní údaje, které může správce zpracovávat pouze se souhlasem klienta:

 • Máte možnost se zaregistrovat jako registrovaný zákazník. Touto registrací získáváte možnost přednastavení Vašich přístupových údajů, které již nebudete muset vždy znovu vyplňovat, informace o stavu vyřizování Vaší objednávky, o aktuálních nabídkách a spotřebitelských soutěžích, našich produktech a službách a budete mít přístup do archivu svých objednávek.

 • S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi správcem a zákazníkem je poskytnutí těchto Vašich osobních údajů zcela dobrovolné.

 • Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 • Mezi osobní údaje zpracovávané podle této části patří nad rámec údajů uvedených v čl. 5.1.:

  • historie nákupů

  • historie rezervací

5.3

Rozšířené osobní údaje, které může správce zpracovávat pouze se souhlasem klienta:

 • datum narození

5.4

Ze strany Poskytovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

5.5

Vaše osobní údaje uvedené v čl. 5.2. a 5.3. nejste povinen správci poskytnout. Poskytnutí těchto Vašich osobních údajů není podmínkou pro vytvoření objednávky, je však vhodným předpokladem pro řádné plnění smlouvy a nutným předpokladem pro spravování Vašeho uživatelského účtu.

5.6

Takto udělený souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat formou uvedenou v čl. 9 těchto Podmínek.

 

6. Doba zpracovávání osobních údajů

6.1

Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování, jakož i zachování všech nároků z příslušného smluvního vztahu v rozsahu dle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu 3 let. Před uplynutím takto stanovené lhůty Vám odešleme email se žádostí o schválení prodloužení lhůty pro zpracovávání Vašich osobních údajů na další 3 roky a pro případ, že od Vás toto schválení neobdržíme do 7 dnů ode dne odeslání našeho emailu, budou Vaše osobní údaje vymazány.

 

7. Zajištění ochrany osobních údajů

 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrování hesel, využívání šifrovaného protokolu a další.

 

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

8.1

Správce prohlašuje, že Vaše osobní údaje považuje za důvěrné, tyto bude používat pouze pro účely stanovené těmito Podmínkami a obecně závaznými právními předpisy, přičemž tyto nebude zveřejňovat či poskytovat třetí osobě, s výjimkou subjektů zajišťujících prezentaci zboží na webu, jeho distribuci, platební styk a zjišťování Vaší spokojenosti ve vztahu k realizaci objednávky zboží.

8.2

Správce pro svou obchodní činnost používá partnery zodpovídající zejména za řádné fungování e-shopu, za dodávku zboží zákazníkům, jakož i za bezpečné platby za dodané zboží. Těmto partnerům může správce za účelem řádného plnění povinností vůči Vám jako zákazníkovi Vaše osobní údaje zpřístupňovat.

9. Práva zákazníka

9.1

Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Dále máte právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR a právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, jakož i právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

9.2

Uplatnit případné námitky proti zpracování osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah lze e-mailovou zprávou na: pribehnakouskupapiru@gmail.com

9.3

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo zasaženo do Vašich práv, máte možnost obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. Závěrečná ujednání

10.1

Tyto podmínky pozbývají platnosti uplynutím doby uvedené v čl. 6.1. těchto Podmínek.

10.2

Odesláním objednávky zákazník automaticky potvrzuje, že si tyto Podmínky přečetl, že těmto Podmínkám porozuměl, že s těmito v celém rozsahu souhlasí, a že je v celém rozsahu akceptuje.

10.3

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Správce je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. Vám zašle novou verzi na Vaši e-mailovou adresu.

10.4

Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 11. 2020

bottom of page